ഒരു ഉദ്ധരണി എടുക്കൂ

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക സ്വാഗതം:

ദ്മ്ത്ച് ഇന്റലിജന്റ് ടെക്നോളജി കമ്പനി

ഓഫീസ് നമ്പർ: + 86-0755-84860584

സ്കൈ യുവാൻ

സീനിയർ വിൽപ്പന സംവിധായകൻ

+86 137 6014 0302

sky.yuan@szdmtc.com

സ്കൈപ്പ്: സ്ക്യുഅന്൦൮൦൩

ബെര്തിന ലിയു

മാർക്കറ്റിംഗ് നേതാവ്

+86 13798592099

Bertina.liu@szdmtc.com

സ്കൈപ്പ്: ബെര്തിനലിഉ൧

കൂടുതൽ:

ലിങ്ക്ഡ്:  https://www.linkedin.com/in/sky-yuan-77a226180/

ലിങ്ക്ഡ്:  https://www.linkedin.com/in/bertina-liu-03670a184/

ഫേസ്ബുക്ക്:  https://www.facebook.com/sky.yuan.803

ഫേസ്ബുക്ക്:  https://www.facebook.com/bertina.liu.92